ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN

1 Definities

Artiest – een artiest (talent, acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, influencer, mediatrainer etc.) die wordt vertegenwoordigd door Talent Kitchen
Artiestenovereenkomst – de (schriftelijke) overeenkomst tussen Talent Kitchen en Opdrachtgever ten aanzien van (een) geboekt(e) Optreden(s) door Artiest
Talent Kitchen – Talent Kitchen B.V. handelend onder de naam “Talent Kitchen”
Opdrachtgever – Degene die een opdracht voor het inhuren van een Artiest verstrekt of wenst te vertrekken aan Talent Kitchen ten aanzien van een Optreden
Optreden – een evenement, programma, opname, bijeenkomst, online-/social media opdracht of anderszins waarvoor de Opdrachtgever een Artiest wenst in te huren, of heeft ingehuurd en ten aanzien waarvan Talent Kitchen namens Artiest en Opdrachtgever een Artiestenovereenkomst hebben gesloten.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Talent Kitchen en/of Artiest.
2.2 De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Talent Kitchen en de Artiest van de hand gewezen.
2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen Talent Kitchen, dan wel Artiest, en Opdrachtgever worden afgeweken.

3 Aanbiedingen – tot stand komen overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Talent Kitchen zijn vrijblijvend.
3.2 Alle aanbiedingen hebben, tenzij uit de aanbieding anders blijft, een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf de datum van de aanbieding.
3.3 De aanbiedingen zullen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie over een Optreden.
3.4 Alle onderhandelingen door Talent Kitchen namens de Artiest kunnen steeds door Talent Kitchen zonder opgave van redenen en zonder verplichtingen tot schadevergoeding worden beëindigd.
3.5 Talent Kitchen handelt namens, en in naam van, de Artiest jegens de Opdrachtgever. Een overeenkomst tussen Artiest en Opdrachtgever komt tot stand zodra Talent Kitchen de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt en Talent Kitchen namens Artiest en Opdrachtgever een Artiestenovereenkomst hebben gesloten.

4 Specifieke bepalingen met betrekking tot een Optreden

4.1 De Opdrachtgever is bekend met de prestaties van de Artiest.
4.2 De Opdrachtgever is bekend en akkoord met het feit dat, hoewel de vorm van het Optreden in goed overleg met de Artiest door de Opdrachtgever wordt bepaald, de Artiest volledig onafhankelijk is in de wijze van uitvoering van het Optreden en dat de Artiest over zijn inhoudelijke bijdrage zelf de eindzeggenschap heeft.
4.3 De Opdrachtgever garandeert het volgende:
a. Er zal nimmer worden toegestaan door Opdrachtgever, dat er meer publiek in de locatie van het Optreden toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd;
b. Opdrachtgever zal zorgdragen dat Talent Kitchen tijdig alle benodigde informatie heeft verkregen over het Optreden, waaronder over de locatie van het Optreden.
4.4 Talent Kitchen zal zorgdragen dat de Artiest tijdig voor de aanvang van het Optreden aanwezig is met al hetgeen voor het Optreden benodigd is, tenzij anders overeengekomen.
4.5 Het door Talent Kitchen met de Opdrachtgever vooraf besproken en schriftelijk in de Artiestenovereenkomst vastgelegde tijdstip en tijdsduur van Optreden is bindend. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het Optreden een verzoek doet het overeengekomen eindtijdstip te verschuiven, is de Artiest, dan wel Talent Kitchen, gerechtigd het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van het eindigen van het Optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.
4.6 Artiest is immer gerechtigd om een televisie Optreden door Artiest voorrang geven op een ander soort Optreden. Het bepaalde in artikel 7.2 (behoudens de 1 week periode) is hierop dan van toepassing.

5 Publiciteit – opnamen
5.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Talent Kitchen of Artiest geluids- en beeldopnamen van het Optreden te (laten) vervaardigen (tenzij het Optreden een optreden in een televisieprogramma behelst en/of dit vooraf is overeengekomen).
5.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Talent Kitchen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de naam en/of beeltenis van de Artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het Optreden te verkopen.
5.3 Indien Opdrachtgever de naam en/of beeltenis van de Artiest in publiciteitsmateriaal dan wel uitnodigingen m.b.t. het event wenst te gebruiken, dan zal de wijze waarop of dan wel de voorwaarden waaronder dit gebeurt, vooraf worden overeengekomen met Talent Kitchen namens de Artiest.

6 Meerwerk – extra kosten
6.1 Onder Meerwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden die niet in de Artiestenovereenkomst zijn overeengekomen dan wel waar vooraf geen schriftelijke toestemming voor is verleend door Talent Kitchen of Artiest (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) en die door Opdrachtgever in aanvulling daarop worden verlangd van Artiest.
6.2 Artiest is te allen tijde gerechtigd om Meerwerk in rekening te brengen aan Opdrachtgever, op basis van de reeds overeengekomen tarieven.
6.3 Enige extra kosten die Talent Kitchen en/of Artiest moet maken vanwege een nalaten of handelen van Opdrachtgever doordat Artiest de Artiestenovereenkomst niet of niet op de overeengekomen wijze kan uitvoeren, zullen worden gedragen door Opdrachtgever.

7 Optie – Annulering
7.1 Indien een Opdrachtgever een optie neemt op een Artiest voor een Optreden, dan zal Opdrachtgever deze Optie uiterlijk 4 weken voor het plaatsvinden van het Optreden moeten omzetten tot een definitieve boeking, anders zal de optie vervallen.
7.2 Talent Kitchen ofwel de Artiest is gerechtigd om een Optreden tot uiterlijk 1 week voor het geplande Optreden te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade en/of kosten. Talent Kitchen zal zich dan inspannen om een andere gelijkwaardige Artiest het Optreden te laten uitvoeren, indien beschikbaar.
7.3 Indien Opdrachtgever een geboekt Optreden annuleert, is het volgende van toepassing:

  • Bij annulering van een Optreden door de Opdrachtgever is hij een vergoeding verschuldigd van 50% van de met Talent Kitchen/Artiest overeengekomen vergoeding voor het Optreden (tenzij anders bepaald hierna);
  • Bij annulering van een Optreden door de Opdrachtgever vanaf 14 dagen voor het Optreden plaats had moeten vinden, is hij een vergoeding verschuldigd van 75% van de met Artiest overeengekomen vergoeding voor het Optreden;
  • Bij annulering van een Optreden door de Opdrachtgever vanaf 24 uur voor het Optreden plaats had moeten vinden, is hij een vergoeding verschuldigd van 100% van de met Talent Kitchen/Artiest overeengekomen vergoeding voor het Optreden.

8 Vervanging Artiest
In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van een Artiest dan wel in het geval van overmacht aan de zijde van Talent Kitchen en/of de Artiest, zal Talent Kitchen zich inspannen dan wel is Talent Kitchen gerechtigd, om het Optreden door een andere gelijkwaardige Artiest te laten uitvoeren onder dezelfde voorwaarden. Talent Kitchen en Artiest zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten in dit kader, indien een geval als bedoeld in de eerste zin zich voordoet.

9 Overmacht
9.1 Indien behoorlijke en/of tijdige nakoming door een van de partijen van de Artiestenovereenkomst ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van die partij komen, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere partij het recht de Artiestenovereenkomst te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de relevante regelgeving en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop een partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor een partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, hieronder wordt onder meer verstaan het afgelasten van evenementen of bijeenkomsten, van overheidswege (bijv. vanwege terreurdreiging en/of uitgebroken ziektes of epidemieën, zoals het Corona-virus). Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Talent Kitchen en Artiest komen zijn: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van Artiest, werkstaking. Onder overmacht valt in ieder geval niet, niet-nakoming van verplichtingen van derde waarmee Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van een Optreden.
9.3 In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.

10 Tarief en betaling
10.1 Opdrachtgever is voor uitvoering van de Artiestenovereenkomst door Artiest het tarief verschuldigd zoals opgenomen in de Artiestenovereenkomst. Onderdeel van het tarief zal een management fee voor Talent Kitchen zijn.
10.2 Betaling van de vergoeding van de Artiest zal aan Talent Kitchen worden verricht, tenzij anders overeengekomen. De management fee wordt in alle gevallen betaald aan, en gefactureerd aan Opdrachtgever door, Talent Kitchen.
10.3 Betaling door Opdrachtgever aan de Artiest en Talent Kitchen dient te geschieden uiterlijk 48 uur voor aanvang van het Optreden. Talent Kitchen zal zorgdragen voor (tijdige) facturatie. Deze termijn, uiterlijk 48 uur voor aanvang van het Optreden, is fataal.
10.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever aan de Artiest en Talent Kitchen heeft Talent Kitchen het recht de boeking van Artiest onverwijld te annuleren, zonder dat Talent Kitchen tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
10.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering die hij op de Artiest of Talent Kitchen heeft of beweert te hebben, te verrekenen met het door Opdrachtgever aan Artiest of Talent Kitchen verschuldigde bedrag.
10.6 Indien er naar Talent Kitchen’s oordeel gegronde reden bestaat om te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Artiest niet behoorlijk of niet tijdig zal of kan nakomen, is Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van Talent Kitchen, terstond genoegzame, in de door Talent Kitchen gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn betalingsverplichtingen. Indien de Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidsstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

11 Klachten en aansprakelijkheid
11.1 Onder klacht(en) wordt verstaan: alle klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de Artiestenovereenkomst door de Artiest.
11.2 Indien de Opdrachtgever een klacht heeft, dient hij deze schriftelijk binnen 7 dagen na het Optreden in te dienen bij Talent Kitchen, op straffe van verval. Het zal een gedetailleerde omschrijving moeten zijn van de klacht en in dat kader geconstateerde problemen.
11.3 Een klacht over een Optreden, waarbij Opdrachtgever de Artiestenovereenkomst niet, niet geheel, onvoldoende of niet tijdig is nagekomen, zal niet in aanmerking worden genomen.
11.4 Talent Kitchen zal zelf besluiten op welke wijze zij met een klacht omgaat, en of en zo ja welke consequenties daaraan worden verbonden ten aanzien van de Artiest dan wel jegens de Opdrachtgever.
11.5 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Talent Kitchen of haar bedrijfsleiding, en/of Artiest, zijn ieder van Talent Kitchen en Artiest niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade en/of kosten jegens Opdrachtgever, op welke grond dan ook.
11.6 Talent Kitchen en Artiest zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, gemiste opdrachten.

12 Intellectuele eigendom
12.1.1 Het is Opdrachtgever alleen toegestaan om de naam, afbeelding, stem, portret en/of werk – waarop een auteurs- en/of naburig recht bestaat – van de Artiest te gebruiken, indien en voorzover schriftelijk overeengekomen met Talent Kitchen (in de opdrachtovereenkomst met Talent Kitchen).
12.1.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 12.1.1 verbeurt Opdrachtgever jegens Artiest een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van € 10.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 2.500,- voor iedere dag waarop de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van de Artiest, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – het recht op volledige schadevergoeding.
12.1.3 Indien Talent Kitchen en/of Artiest fotomateriaal en/of andere informatie ten aanzien van de Artiest ter beschikking stelt aan Opdrachtgever, blijven de rechten op dit materiaal / deze informatie berusten bij Artiest, Talent Kitchen dan wel een derde.
12.1.4 De (intellectuele eigendoms-)rechten op enige bijdrage door Artiest in verband met een Optreden, berusten geheel bij Artiest, tenzij anders overeengekomen. Voor enige exploitatie van deze bijdrage door Opdrachtgever, dienen dan ook separaat afspraken te worden gemaakt, tenzij vooraf anders overeengekomen.

13 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Talent Kitchen en Opdrachtgever, en Artiest en Opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een Artiestenovereenkomst alsmede in verband met deze algemene voorwaarden, kennis te nemen.